Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. “Schakel Marketeers”: gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan het adres Sassenstraat 33 8011PB Zwolle;
b. “klant” / “opdrachtgever”: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Schakel Marketeers.
1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Schakel Marketeers en een klant waarop Schakel Marketeers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
2.1 De door Schakel Marketeers gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.2 Schakel Marketeers is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk wordt bevestigd.
2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Schakel Marketeers zal de overeenkomst naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schakel Marketeers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Schakel Marketeers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Schakel Marketeers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Schakel Marketeers zijn verstrekt, heeft Schakel Marketeers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
3.4 Schakel Marketeers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schakel Marketeers is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Schakel Marketeers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6 Schakel Marketeers behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, als haar ter ore komt dat de verkregen informatie onjuist is.
3.7 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de klant Schakel Marketeers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de planning aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Schakel Marketeers zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Schakel Marketeers de klant hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Schakel Marketeers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst van dit honorarium gevolg heeft.

4.4 In afwijking van lid 3 zal Schakel Marketeers geen meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Geheimhouding
5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Schakel Marketeers zich de rechten en bevoegdheden voor die toekomen op grond van de Auteurswet.

6.2 Alle door Schakel Marketeers verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, HTML broncodes enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Schakel Marketeers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis worden gebracht. Deze stukken blijven eigendom van Schakel Marketeers.

6.3 Schakel Marketeers behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
7.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Schakel Marketeers naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de klant daarvan heeft en de grond van opzegging.

7.3 De vorderingen van Schakel Marketeers op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan Schakel Marketeers ter kennis gekomen omstandigheden geven Schakel Marketeers goede grond te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen voldoen; – indien Schakel Marketeers de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

7.4 In de hierboven genoemde gevallen is Schakel Marketeers bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Schakel Marketeers schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Schakel Marketeers.

8.2 Indien een klacht gegrond is zal Schakel Marketeers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant zinloos is geworden. Dit laatste dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Schakel Marketeers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (Aansprakelijkheid)

Artikel 9. Honorarium

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vast honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, 10% onvoorzien en auteurscorrecties.

9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Schakel Marketeers, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.

9.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, 10% onvoorzien en auteurscorrecties.

9.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

9.5 Indien Schakel Marketeers met de klant een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Schakel Marketeers niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Schakel Marketeers mag stijgingen in de productiekosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de klant in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

9.6 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 10. Betaling

10.1 De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Schakel Marketeers.

10.2 Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Schakel Marketeers aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Schakel Marketeers is ontvangen.

10.3 Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd plus € 45,- administratiekosten.

10.4 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Schakel Marketeers kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Schakel Marketeers een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.5 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Schakel Marketeers is voldaan.

Artikel 11. Faillissement
11.1 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

11.2 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.3 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de klant. Deze kosten worden op een minimum gesteld van € 175,-. Indien Schakel Marketeers aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

11.4 De klant is tegenover Schakel Marketeers de door de Schakel Marketeers gemaakte kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de klant aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Schakel Marketeers is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de gebruiker verband houdend of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website, het account of de diensten.

12.2 De gebruiker vrijwaart Schakel Marketeers voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (1) het gebruik van de website, het account en de diensten door de gebruiker, (2) de inhoud van het account en (3) het handelen en/of nalaten van de gebruiker in strijd met het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

12.3 De aansprakelijkheid van Schakel Marketeers, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

12.4 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Schakel Marketeers maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

12.5 Gezien het op internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Schakel Marketeers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Schakel Marketeers is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

12.6 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever schriftelijk mede te delen aan Schakel Marketeers. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Schakel Marketeers als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Tijdens overmacht, waaronder ook wordt begrepen, ernstige ziekte van een der directieleden, worden de verplichtingen van Schakel Marketeers opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Schakel Marketeers niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.2 Schakel Marketeers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Schakel Marketeers haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3 Indien Schakel Marketeers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschilbeslechting
14.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen klant en Schakel Marketeers, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle. Schakel Marketeers blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 15. Domeinregistratie, Hosting en Website Onderhoud Systeem

15.1 In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Schakel Marketeers, heeft Schakel Marketeers het recht de website van de klant af te sluiten, klant toegang tot het Website Onderhoud Systeem te ontzeggen en de domeinnaam van de klant op te heffen.

15.2 Klant verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright en intellectueel eigendom. Klant zal niets op zijn website plaatsen waarvan klant niet zeker is dat hiervoor toestemming is gegeven door de rechthebbende.

15.3 Klant is verantwoordelijk voor de informatie die klant plaatst op zijn website.

15.4 De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Schakel Marketeers.

15.5 Klant verklaart Schakel Marketeers niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van klant, en verplicht zich Schakel Marketeers direct op de hoogte te stellen als klant enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van klant op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van de overeenkomst.

15.6 Klant verklaart Schakel Marketeers nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de website en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen van het Website Onderhoud Systeem. Schakel Marketeers verplicht zich technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

15.7 Schakel Marketeers staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde spammen). Mocht Schakel Marketeers klachten ontvangen over spammen door klant heeft Schakel Marketeers het recht om zonder vorm van bericht de website en email faciliteiten van klant uitschakelen.

15.8 Klant gaat een overeenkomst met Schakel Marketeers voor hosting of het Website Onderhoud Systeem aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

15.9 Klant gaat een overeenkomst met Schakel Marketeers voor domeinregistratie aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

15.10 Indien klant of de website van klant het functioneren van de server van Schakel Marketeers in gevaar brengt heeft Schakel Marketeers het recht zonder vorm van bericht de website en e-mail faciliteiten van klant uit te schakelen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen Schakel Marketeers en de klant is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.